Pravidla

1. PROVOZOVATEL PROGRAMU:

Baumit, spol.s.r.o. Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ 48038296, zapsaná 3.12.1992 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15358.

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Program „Baumit klub“ (dále jen „Program“) je marketingovou akcí, nikoliv veřejným příslibem či návrhem smlouvy. Program je provozovatelem vyhlášen od 1.5.2014 na dobu neurčitou; provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a opakovaně bez dalšího měnit a doplňovat pravidla a podmínky programu či program ukončit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna podmínek programu či jeho ukončení je účinná vyhlášením na www.baumitklub.cz, kde jsou tak vždy k dispozici aktuální platná pravidla.

3. MÍSTO KONÁNÍ PROGRAMU:

Program probíhá na webových stránkách www.baumitklub.cz.

4. PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastníkem programu může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice (dále jen „člen klubu“). Každá osoba může být jako člen klubu registrována pouze jedenkrát, vícenásobná účast jedné a téže osoby není možná. Registrací v klubu, která je zcela dobrovolná, se účastník nezavazuje k ničemu, co by zakládalo na straně Baumit, příp. jiných osob, vznik jakýchkoliv soudní cestou vymahatelných nároků.

5. VZNIK, TRVÁNÍ A ZÁNIK ČLENSTVÍ V PROGRAMU:

Člen klubu se zapojí do programu tak, že se v době trvání programu platně zaregistruje na webových stránkách www.baumitklub.cz, přičemž při registraci řádně uvede své jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a další požadované údaje a potvrdí svůj souhlas s těmito pravidly včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů podle platných předpisů. Registrace na webových stránkách bude ověřena zasláním zpětného e-mailu. Provozovatel programu si vyhrazuje právo kontroly registračních údajů a v případě podezření na nepravdivé údaje, nesplnění podmínek členství, zneužití programu či na opakovanou registraci je oprávněn žádat nápravu, případně registraci odmítnout a/nebo i členství v programu dodatečně a bez jakékoliv náhrady zrušit. Členství zaniká okamžikem, kdy člen toto provozovateli sdělí či po uplynutí jednoho roku, od posledního čerpání výhod, které členství přináší.

6. VÝHODY ČLENSTVÍ V PROGRAMU A JEJICH ČERPÁNÍ:

Řádně registrovaným členům klubu bude provozovatel nabízet nejen jedinečnou technickou podporu v podobě pluginu pro programy Graphisoft ArchiCAD a Autodesk Revit využívající BIM technologie, ale i podporu technickými dokumenty, technickým poradenstvím i možností zapojit se do diskuzního a poradenského fóra s dalšími architekty a projektanty. Součástí klubu jsou pro registrované členy i další výhody včetně věrnostního programu. Oprava případné chyby při publikaci je vyhrazena. Výhody může člen klubu čerpat ihned po řádném dokončení registrace. Člen klubu nemá z titulu členství nárok na žádné jiné plnění, než jaké je popsáno v těchto pravidlech a podmínkách.

7. ZRUŠENÍ ÚČASTI V PROGRAMU:

Člen klubu je oprávněn kdykoliv bez dalšího zrušit svoje členství, a to oznámením o zrušení doručeným na klub@baumitklub.cz. Zrušení členství je účinné poté, co je doručeno provozovateli a po uplynutí návazné přiměřené lhůty, nezbytné k příslušnému technickému opatření v systému programu. Provozovatel je oprávněn zrušit účast, členství člena, kdy tento jedná v rozporu s pravidly klubu, nebo nepoctivě využívá jeho výhod, či jinak porušil dobré mravy a chování vůči provozovateli.

8. KOMUNIKACE S ČLENY KLUBU:

Pro komunikaci se členy klubu budou užity kontakty, uvedené jimi při registraci. Člen klubu je odpovědný za uvedení řádné adresy a přijímání zpráv.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Registrací do programu vyslovuje člen klubu bezvýhradný souhlas s těmito pravidly a dále uděluje provozovateli souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném při registraci anebo sdělené členem klubu v další komunikaci byly zpracovávány v automatizovaně vedené databázi provozovatelem, společností Baumit, spol.s.r.o. Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ 48038296, zapsaná 3.12.1992 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15358, a/nebo správcem, se kterým provozovatel uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS apod.). Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen dobrovolně na dobu do jeho odvolání, přičemž jej můžete kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Odvolání souhlasu je současně zrušením členství v klubu; je účinné poté, co je doručeno provozovateli a po uplynutí návazné přiměřené lhůty, nezbytné k příslušnému technickému opatření v systému programu. Člen klubu současně vyslovuje souhlas s tím, že osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu mohu být provozovatelem licencovány partnerům klubu, a to rovněž pro marketingové účely těchto partnerů včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky; těmito partnery klubu mohou být výlučně smluvní partneři provozovatele, kteří členům klubu nabídnou výhody, týkající se výrobků a služeb provozovatele a kteří budou uvedeni na webových stránkách www.baumitklub.cz. Poučení: máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo provozovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo provozovatel odstraní neprodleně závadný stav.

10. DOSTUPNOST STRÁNEK, COOKIES:

Provozovatel programu neručí za trvalou dostupnost uvedených webových stránek a nabídek. Provozovatel programu může na uvedených webových stránkách využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu anebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.